Hippokrates on terveystiedon oppimateriaali perusopetuksen vuosiluokille 7–9. Se esittelee terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita oppilaslähtöisesti ja vankalla asiantuntemuksella. Huomioiduksi tulevat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin terveys. Hippokrates kehittää oppimista kaikilla terveysosaamisen osa-alueilla: tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus.

Oppimateriaalissa kuvataan terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti ja uusista näkökulmista. Terveyteen liittyviä kysymyksiä käsitellään myös oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina ja ilmiöpohjaisesti. Työskentelytavat ovat monipuolisia ja ongelmalähtöisiä. Hippokrateen avulla jokainen oppilas löytää oman tapansa oppia ja oivaltaa uutta.

 


Oppikirja

Hippokrateen oppikirjat ovat nykyaikaisia ja oppimista helpottavia. Kirjojen tekstit ja rakenne on rakennettu pedagogisesti viisaasti ja oppijalähtöisesti. Asiantuntevat kirjoittajat esittävät kirjoissa tuoreimman ja ajankohtaisen terveyttä koskevan tiedon niin, että erilaiset oppijat voivat omaksua opetussuunnitelman määrittämät keskeiset terveysosaamisen osa-alueet. Kirjan taitto ja kuvitus on suunniteltu raikkaaksi ja oppimista tukevaksi. 

Oppikirja on saatavilla myös sähkökirjana, jossa on mahdollisuus alleviivata ja tehdä merkintöjä.

Hippokrates 7

Seitsemännen luokan kirjassa oppilas tutustuu terveystiedon perusteisiin. Vuosiluokan keskeisinä sisältöinä ovat terveysosaaminen sekä murrosiän alkuvaiheen tapahtumat fysiologiselta ja sosiaaliselta kannalta. Ravitsemusta tarkastellaan tottumusten näkökulmasta. Liikunta ja päihteettömyys ovat tarkastelussa elämänlaatua parantavina tekijöinä.

Hippokrates 8

Kahdeksannella luokalla syvennetään seitsemännellä luokalla hankittua terveysosaamista. Seksuaalisuutta tarkastellaan voimavarana. Toisaalta tarkastellaan myös seksiin liittyviä riskejä ja sitä miten riskeiltä voi välttyä. Päihteitä käsitellään riippuvuuden näkökulmasta ja liikuntaa toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. Kahdeksannella luokalla tarkastelussa on myös terveys median ilmiönä sekä toiminta hätä- ja kriisitilanteissa.

Hippokrates 9

Yhdeksännen luokan keskeisenä sisältönä ovat kansantaudit ja tarttuvat taudit. Oppilas hahmottaa kansantautien taustalla olevia elintapoihin liittyviä tekijöitä ja toisaalta oppii, miten tartuntataudeilta voi välttyä. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan myös Suomen terveydenhuoltojärjestelmään. Ympäristöä ja kulttuuria tarkastellaan terveyttä edistävinä tekijöinä. Toisaalta opitaan tunnistamaan liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä riskejä.

Hippokrates 7–9

Yhteisnide kokoaa kaikkien kirjojen materiaalin yksiin kansiin.

Digimateriaali

Opettajan sähköisessä materiaalissa on lisätietoa ja tiivistelmiä, koekysymyksiä vastauksineen, arvioinnin välineitä sekä oppituntien ja koko oppiaineen opetuksen suunnittelun välineitä, vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja ideoita yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseen. Opettajan materiaalissa on välineitä arviointiin, joka on kannustavaa ja jota toteutetaan sekä itsearviointina että vertaisarviointina.

Oppilaan digitehtävissä hyödynnetään Kustannus Oy Duodecimin tuottaman sähköisen Koulun terveyskirjaston laajoja aineistoja, kuten artikkeleita ja videoita. Tehtävät ohjaavat oppilasta käyttämään aineistoja ja työskentelemään avoitteellisesti sekä yksilönä että ryhmänä.

Takaisin alkuun

Tekijät

Elina Hermanson on lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri ja Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri. Hän on kokenut kirjailija ja yksi harvoista suomalaisista nuorisolääkäreistä.   

Suvi-Marja Hytönen on liikuntatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri ja toimii tällä hetkellä Tampereen normaalikoulun liikunnan ja terveystiedon opettajana. 

Anu Kaplas on liikuntatieteiden maisteri ja toimii Hyvinkään Tapainlinnan koulun liikunnan ja terveystiedon lehtorina.  

Lasse Kannas on Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen professori ja keskeinen oppiaineen kehittäjä ja tutkija. Hän on kokenut oppikirjailija ja terveystiedon opettajien kouluttaja. 

Linnea Remes on liikuntatieteiden maisteri ja opettaa Helsingin Käpylän peruskoulussa liikuntaa ja terveystietoa.  

Terhi Ylöniemi on kasvatustieteiden maisteri ja Oulun Normaalikoulun kotitalouden ja terveystiedon lehtori sekä oppikirjailija. Hän on terveystiedon didaktiikan kouluttaja ja pitänyt useita täydennyskoulutuksia mm. opetussuunnitelmatyöhön liittyen.

Takaisin alkuun