Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja avaa alakoululaisille yhdessä toimimisen ja vaikuttamisen näkökulman erilaisiin arjen tilanteisiin. 

Yhteiskuntaopin opiskelun tulee olla käytännönläheistä ja vahvasti oppilaan omaan kokemusmaailmaan kiinnittynyttä.
Me nyt -sarjan tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjen roolia ja merkitystä ja kannustaa heitä vaikuttamaan oman lähiympäristönsä asioihin. 

Tarinalliset tekstit auttavat tarkastelemaan ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten toimijoiden näkökulmasta. Tämä ohjaa arvioimaan myös omaa toimintaa ja sen seurauksia.


Oppilaan kirja

Me nyt -oppilaan kirja on rakennettu tarinallisen ja tiedollisen aineksen yhdistelmästä. Se kuljettaa lukijan kuvitteelliseen Poutalahden kouluun ja siellä erilaisiin yhdessä toimimisen tilanteisiin kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Tarinat auttavat oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjensä merkitystä ja toimimaan niissä aktiivisesti. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja kulttuureihin tutustuminen tarinoiden kautta auttaa nuoria hahmottamaan omien lähiyhteisöjen roolia ja merkitystä. Tarinoissa esiintyvien henkilöhahmojen erilaiset elämäntilanteet kannustavat yritteliäisyyteen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. 

Tarinallisen tekstien lisäksi oppilaan kirjassa on faktatekstejä. Nämä tekstit ovat selkokielisiä ja kokoavat yhteen aihepiirien keskeisen sisällön ja tärkeimmät käsitteet. Käytännön esimerkkejä sisältävät faktatekstit antavat myös käsitteellisiä välineitä vaikuttamiseen ja osallisuuteen. Oppilaan kirjaan on sisällytetty suuri määrä innostavia ja aktivoivia tehtäviä, joista suurin osa perustuu yhdessä tekemiseen ja pohtimiseen. Niiden avulla halutaan herättää lasten kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhteisötaitojen harjoittelun kautta.

Taitojen vihko

Me nyt -taitojen vihko on oppilaan tehtävävihko, jonka avulla vahvistetaan oppilaiden yhteiskuntaopin taitoja ja syvennetään oppilaan tietoa arjen ilmiöistä. Tehtävät ohjaavat arvioimaan erilaisten valintojen seurauksia ja harjoittelemaan vaikuttamisen perustaitoja. 

Olennaista on, että oppilas oppii etsimään, tulkitsemaan ja arvioimaan yhteiskunnallista tietoa sekä soveltamaan sitä omassa elämässään. Taitojen vihkossa on runsaasti tehtäviä. Osa niistä on suunniteltu tehtäväksi kotona.

Opettajan opas

Me nyt -sarjassa painotetaan yhteiskuntaopin taitojen käytännönläheistä harjoittelua. Opettajan opas kertoo, mitä nämä taidot käytännössä ovat ja miten niitä voidaan mielekkäästi harjoitella. Materiaali johdattaa toiminnalliseen yhteiskuntaopin opiskeluun, jossa korostuu oppilaan aktiivinen rooli. 

Tavoitteena on kannustaa oppilasta vaikuttamaan omassa lähiyhteisössään ja harjoittelemaan yhteiskunnallisia taitoja turvallisessa ympäristössä. Oppilaan ja opettajan materiaalit muodostavat tarkasti mietityn kokonaisuuden, joka tarjoaa välineitä osallistua, innostua ja oppia.

Digiaineistot

Me nyt -sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera.

Oppilaan materiaali sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivaa materiaalia. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla. Kussakin jaksossa on aineistona yleistietoa käsiteltävästä aiheesta syventävää materiaalia ja aineistoon liittyviä tehtäviä.

Me nyt I -demo

Takaisin alkuun

Tekijät

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja historian LuontoOn- ja Mennyt-sarjoissa.

Marko van den Berg on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseosta. Hän on Helsingin yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti. 

Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostavat erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Takaisin alkuun