Mennyt on uuden opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja.

Mennyt-sarjan avulla oppilas oppii ymmärtämään, millaista entisajan ihmisen elämä on ollut ja miten ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Sarja ohjaa oppilasta asettumaan erilaisten ihmisten asemaan ja kannustaa häntä pohtimaan ja selittämään ihmisten toimintaa eri aikakausina. Samalla se harjoittaa nykypäivän kriittiseen kansalaisuuteen kuuluvia taitoja.

Asiasisältöjä on karsittu uuden opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla, ja kutakin sisältöaluetta käytetään jonkin tietyn historian taidon opiskeluun. Näin sisältötiedot yhdistyvät luontevasti historiallisen ajattelun oppimiseen. Tällöin myös arviointi kohdistuu yksittäisten asioiden muistamisen sijasta tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen.


Oppilaan kirja

Mennyt-sarja on jaettu kolmeen niteeseen, joita voi käyttää alakoulun historian opetuksessa vuosiluokilla 4–6. Yhden kirjan sisältö on suunniteltu kattamaan yhden vuosiviikkotunnin laajuinen opetus.

Oppilaan kirjassa on kahdenlaisia tekstejä. Asiatekstit perustuvat historian tutkijoiden näkemyksiin siitä, millaista entisajan elämä on ollut. Eläytyvät kertomukset puolestaan pyrkivät kuvaamaan, millä tavoin ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Arkeologi, kuvittaja Mats Minnhagenin näyttävä kuvitus antaa oppilaalle mahdollisuuden samaistua tarinaan ja siinä esiintyvien henkilöiden elämänvaiheisiin.

Historian tapahtumat ovat tarkoittaneet eri asioita eri ihmisille. Oppilaita johdatetaan historian opiskelun alusta lähtien tarkastelemaan ihmisen toiminnan taustalla olevia motiiveja. Heitä ohjataan asettumaan entisajan ihmisen asemaan, jotta he voisivat ymmärtää näiden toimintaa kulloisissakin historiallisissa tilanteissa.

Taitojen vihko

Oppilaat voivat suhtautua tietoon kriittisesti vain, jos he tietävät, mistä tieto on peräisin. Siksi Mennyt-sarjassa paneudutaan heti alusta lähtien lähteiden tulkintaan. Taitojen vihkon tehtävät johdattavat oppilaat ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja harjoittelemaan omien tulkintojen tekemistä. Taitojen vihkon dokumenttitehtävät on pääsääntöisesti laadittu siten, että opettaja voi halutessaan myös helposti eriyttää opetusta.

Taitojen vihkon avulla syvennetään myös oppikirjassa esiintyvien käsitteiden ymmärrystä. Tehtävät toimivatkin oppilaan kirjan tekstien täydentäjänä ja olennaisena osana historiallisen ajattelun opiskelua.

Opettajan opas

Historian opiskelu kohdistuu historian taitoihin. Opettajan opas avaa konkreettisesti, mitä nämä historian taidot ovat, ja opastaa toteuttamaan niitä kehittäviä harjoituksia. Siinä missä oppilaan tehtävävihkon tehtävät sopivat etupäässä yksilölliseen työskentelyyn, opettajan materiaalissa olevien tehtävien tarkoitus on johdattaa toiminnalliseen ja ryhmämuotoiseen historian tutkimiseen.

Opettajan oppaassa on myös oppikirjan kappaleisiin liittyvää syventävää materiaalia, jota voi käyttää opetuksessa oppilaan kirjan ja taitojen vihkon ohella. Koska historianopetuksen tavoitteena on historiallisen ajattelun oppiminen, arviointi kohdistuu sisältöjen muistamisen sijasta tiedon soveltamiseen.

Digiaineistot

Mennyt-sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera.

Oppilaan aineisto sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivaa materiaalia. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla. Oppilas kehittyy historian työmenetelmissä ja harjaantuu käyttämään erilaisia aineistoja historian kysymyksiä pohtiessaan.

Mennyt I -demo

Takaisin alkuun

Tekijät

Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostavat erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristö- ja yhteiskuntaopin LuontoOn- ja Me nyt -sarjoissa.

Marko van den Berg on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseosta. Hän on Helsingin yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Takaisin alkuun